УЛСЫН АРХИВЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭЖ БАЙНА.

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэгт тус цэцэрлэгийн багш ажилчид амжилттай бэлтгэж байна. Цэцэрлэгийн архивын 400 гаруй баримт бичгийг шинээр архивын стандартын дагуу эхмлэн цэгцэллээ. Архивын ажилтан Д.Дэлгэрхишиг, А.Гэрэлмаа, Г.Алтанцэцэг, Б.Баярмаа нар улсын үзлэгт 4 чиглэлээр дүгнэх үзүүлэлтийн дагуу бэлтгэж байна.