СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ

  •  2015-09-05-нд төрийн 5 болон төрийн бус 28, нийт 33  цэцэрлэгийн  нийт 100 багш сургалтанд хамрагдсан. Сургалтыг өглөө 8.00 цагт эхэлж, орой 18.00 цагт тарав.
  •  Сургалтанд багш нар цаг баримтлан маш анхааралтай оролцож, цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүйн тухай мэдлэгээ өргөжүүлэв.
  •  Сургалтын үйл ажиллагаа дууссаны дараа багш нарын санал сэтгэгдлийг сонсож, ярилцлага явуулсан.

     


     


                   


Сургалтын явцаас...

Багш нараас гарсан санал сэтгэгдэл:

•    Сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ хичээлийн жилийн хамгийн хэрэгцээтэй сургалтыг цаг хугацаа алдалгүй явуулсанд баярлалаа.
•    Цэцэрлэгийн Сургалтын цөм хөтөлбөрөө боловсруулах тал дээр ойлголт дутмаг буюу хангалтгүй байсан, одоо хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болсон тул хөтөлбөрөө боловсруулахад хялбар боллоо.